Przedszkole Miejskie nr 3
im. Krasnala Hałabały
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

ZEBRANIE

 ZAPRASZAMY  RODZICÓW  DZIECI 3 - LETNICH
  NOWOPRZYJĘTYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
NA ZEBRANIE,   KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
15.06.2021 o godz. 16 00

LISTA KANDYDATÓW - NABÓR 2021

Komunikat

Rekrutacja do Przedszkola 2021/2022

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych odbędzie się poprzez umieszczenie na stronie przedszkola www.p3.edu.gorzow.pl w dniu 8 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00.

Warunkiem przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola jest wypełnienie Potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola(załącznik poniżej), który należy złożyć do skrzynki pocztowej przy wejściu do naszego przedszkola lub przesłać na adres e-mail  w terminie od 09.04.2021r. do 15.04.2021 r. do godziny 12.00.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do placówki drugiego i trzeciego wyboru składają potwierdzenie woli do placówki, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Dokumenty naboru zostaną dostarczone przez przedszkole.

Brak dokonania potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Publikacja list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych odbędzie się poprzez umieszczenie na stronie przedszkola www.p3.edu.gorzow.pl w dniu 22 kwietnia 2021 r. do godziny 12.00.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 957223363 lub 957223362

Załącznik (Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola):

Załączniki:

zasady rekrutacji

KOMUNIKAT W SPRAWIE

rekrutacji do przedszkola 2021/2022

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo, nabór do przedszkoli publicznych, dla których Miasto Gorzów Wielkopolski jest organem prowadzącym, będzie prowadzony przy pomocy systemu informatycznego. Elektroniczny system naboru zostanie uruchomiony 01.03.2021 r. 

Informacja dla rodziców jak wejść na stronę naboru
1. Wchodzimy na główną stronę www.gorzow.pl
2. Na dole strony klikamy w kafelek E-URZĄD
3. Następnie na stronie E-Urzędu wybieramy kafelek o nazwie „Edukacja”:
4. Kolejno dalej klikamy „Nabory”:
5. Wybieramy interesujący nas nabór:
6. Po wybraniu konkretnego naboru zostajemy przekierowani na stronę z naborem do przedszkoli lub szkół podstawowych: http://www.gorzow.pl/

 

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski, zostały przygotowane w oparciu o zapisy: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.); Uchwały Nr XXXII/555/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Miasto Gorzów Wielkopolski, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia  kryteriów; Zarządzenia nr ………… Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia ………... w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.

§ 1. Informacje ogólne

1.    Dzieci do przedszkoli przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego                         w placówce przez rodziców/opiekunów kandydata.

2.    Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1)     ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na dany rok szkolny,

2)    powołanie Komisji Rekrutacyjnej i ustalenie jej planu pracy,

3)    ustalenie terminarza rekrutacji zasadniczej i uzupełniającej,

4)    wydawanie i przyjmowanie „Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej”,

5)    wydawanie i przyjmowanie „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”.

3.    „Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej” składają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. „Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej” stanowi załącznik nr 1.

4.    Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją                    z miejsca w dotychczasowej placówce w nowym roku szkolnym.

5.    Zapisanie dziecka do placówki odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola. „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” stanowi załącznik nr 2.

6.    Terminarz postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli stanowi załącznik nr 3.

§ 2. Rekrutacja

1.    Rekrutacja do przedszkoli miejskich odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. 

2.    Zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznym bez wydrukowania wniosku, podpisania i dostarczenia do placówki nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny.

3.    Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do przedszkola pierwszego wyboru wniosku (wraz z określonymi dokumentami i oświadczeniami)
w formie papierowej w wymaganych terminach.

§ 3. Procedura odwoławcza

1.    W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic/opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

2.    Wniosek składa się tylko w placówce, w której zostały złożone dokumenty (przedszkole pierwszego wyboru).

3.     Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia
w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

4.    Rodzic w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

5.    Odwołanie składane jest wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.

6.    Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni       od daty wpłynięcia. Decyzja dyrektora po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

7.    Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 4. Rekrutacja uzupełniająca

1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami ogłaszają termin rekrutacji uzupełniającej.

2.    Przy rekrutacji uzupełniającej stosuje się ten sam tryb, zasady i kryteria, jakie obowiązywały podczas postępowania rekrutacyjnego (bez wykorzystania systemu informatycznego).

3.    W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział dzieci, które nie były zgłoszone
do naboru elektronicznego.

4.    Termin rekrutacji uzupełniającej – według terminarza postępowania rekrutacyjnego.

§ 5. Do przedszkoli miejskich w Gorzowie Wielkopolskim przyjmowane są dzieci w wieku
od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze gminy Miasto Gorzów Wielkopolski.

§ 6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 8. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

§ 9. Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego mogą mieć miejsce tylko
po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 10. Rodzic we wniosku, zgodnie z preferencjami dokonuje wyboru nie więcej niż 3 placówek. (Rodzice składają Wniosek o przyjęcie do placówki pierwszego wyboru).

§ 11.1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc
w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci).

1000

2

Niepełnosprawność kandydata.

1000

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

1000

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

1000

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

1000

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

1000

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

1000

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący (uchwała Nr XXXII/555/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów).

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Kandydat korzystający z pełnej oferty przedszkola (3 godz. i więcej ponad bezpłatny 5 godz. czas pobytu dziecka, ubiegający się o przyjęcie do placówki:

przy czym kandydat na diecie pokarmowej (Przedszkole Miejskie nr 23 i Przedszkole Miejskie nr 33) lub kandydat z cukrzycą (Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9) dodatkowo:

15

 

 

10

2

Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują/uczą się w trybie dziennym.

10

 

3

Kandydat z obwodu szkoły podstawowej, w granicach której znajduje się przedszkole
lub poza obwodem ale w bliskim sąsiedztwie.

9

4

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w placówce pierwszej preferencji lub  zgłoszenie do placówki jednocześnie dwojga dzieci.

15

5

Kandydat, którego rodzice/ prawni opiekunowie (dotyczy także rodzica samotnie wychowującego dziecko) rozliczają PIT w Urzędzie Skarbowym w Gorzowie Wielkopolskim.

20

6

Kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym
w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych

20

 

§ 12. W Miejskich Przedszkolach Integracyjnych nr: 9, 14, 27, zatrudniających specjalistów, do oddziału przedszkolnego przyjmowane są również dzieci posiadające orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego w przedszkolu integracyjnym.

§ 13. 1. Do Przedszkola Miejskiego nr 23 i 33 przyjmowane są również dzieci na dietach, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców odpowiedniej dokumentacji medycznej.

2. Do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 9 przyjmowane są również dzieci
z cukrzycą, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców odpowiedniej dokumentacji medycznej.

3. Realizacja wychowania przedszkolnego może odbywać się w oddziałach 5. godzinnych zorganizowanych przy wyznaczonych szkołach podstawowych.

§ 14. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

1)      przewodniczący – przedstawiciel rady pedagogicznej wyznaczony przez dyrektora placówki;

2)      dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja wniosków w oparciu o dostarczone dokumenty. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności.

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się
z wnioskami o przyjęcie do przedszkola i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni
i godziny posiedzeń komisji.

4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.

5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.

6. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział
co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

7. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki.

8. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

9. Przewodniczący zatwierdza zweryfikowane wnioski w systemie informatycznym.

10. Komisja po ustaleniu wyników postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia).

11. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz datę ogłoszenia wiadomości i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej).

12. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:

1)    listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz informację
o podjętych czynnościach;

2)    informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

3)    informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

4)   listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

5)   listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 15. Obowiązki rodziców w procesie rekrutacji

1. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej” w wyznaczonym terminie.

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:

1)  Zarejestrowania dziecka w systemie, wydrukowania i dostarczenia do placówki pierwszego wyboru „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola” lub

2)   Pobrania druku do wypełnienia ręcznego i dostarczenie do placówki w wymaganym terminie.

3)  Do wniosku dołącza się:

a)    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b)    dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć: orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia
albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona
za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

c)    dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata
należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

d)    dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426
ze zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

e)    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

f)     dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821).;

g)    zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej lub chorobie wymagającej indywidualnej diety;

h)    zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;

i)      w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do działalności gospodarczej;

j)      zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym;

k)   

 • drukuj
 • -ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP. W SPRAWIE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH W GORZOWIE WLKP.
  - TERMINY REKRUTACJI
  Załączniki:

  TERMINY  REKRUTACJI
  Załączniki:

  KRYTERIA REKRUTACJI
  Załączniki:

  ZASADY REKRUTACJI
  Załączniki:

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE
  Załączniki:

  OŚWIADCZENIA
  Załączniki:

   DEKLARACJA  KONTYNUACJI 
  Załączniki:
   
  Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
  Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...