d)    dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu

na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127
ze zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis
lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

e)    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

f)    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.).;

g)    zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej lub chorobie wymagającej indywidualnej diety;

h)    zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;

i)     w przypadku samozatrudnienia - aktualny wpis do działalności gospodarczej;

j)    zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w systemie dziennym;

k)    oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania;

l) okazanie Karty Mieszkańca Gorzowa Wielkopolskiego;

ł) oświadczenie o wysokości dochodów na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę    w rodzinie kandydata;

m) oświadczenie o zapoznaniu się z terminarzem i zasadami rekrutacji;

     n) wykaz złożonych dokumentów do wniosku.

4)  Złożenia dokumentów w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

5)  Dokumenty mogą być złożone także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (§ 15 ust. 2 pkt 3 lit. b, c, d).

6)  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

7)  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4aa ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych.

3.    Rodzice przedstawiają dokument potwierdzający okoliczności zawarte
w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4.    Po procesie rekrutacji rodzice zobowiązani są do wyboru placówki poprzez złożenie oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

5.    Rodzice dziecka przyjętego do placówki drugiego lub trzeciego wyboru, zobowiązani są do odebrania z placówki pierwszego wyboru  „Wniosku o przyjęcie do przedszkola”
i przekazanie go dyrektorowi przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, ksero wniosku pozostaje w placówce pierwszego wyboru.

6.    Niespełnienie wymogów przedstawionych w § 15 ust. 2 pkt 4 i 5 jest równoznaczne
z rezygnacją  z miejsca w przedszkolu.

7.    Rodzic, którego dziecko nie zostanie przyjęte do trzech wybranych placówek ma prawo do ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola posiadającego wolne miejsca – rekrutacja uzupełniająca.

§ 16. Zadania dyrektora przedszkola:

1.    Powołanie przewodniczącego oraz komisji rekrutacyjnej;

1)    umieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej placówki terminarza rekrutacji i zasad rekrutacji;

2)    rozpatrzenie odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

2 . Organizowanie prac komisji zgodnie z przepisami prawa.

3. Nadzorowanie, pod względem merytorycznym, prawidłowości danych zamieszczanych              w naborze elektronicznym.

§ 17. Przez rodziców rozumie się też prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.

§ 18. Przydział do grup przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup uzależniona jest od liczby i wieku dzieci przyjętych oraz kontynuujących edukacje przedszkolną.

§ 19. Na wolne miejsca w trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są decyzją dyrektora.

§ 20. Załącznikami do niniejszych Zasad rekrutacji są:

1)                                                 „Deklaracja kontynuacji edukacji  przedszkolnej”;

2)                                                 „Wniosek o przyjęcie dziecka  do przedszkola”;

3)                                                 Terminarz rekrutacji;

4)                                                 Wzory oświadczeń;

5)                                                 Wykaz załączników dołączonych do Wniosku.